Gustáv Murín

Veda a jej popularizácia

VEDECKÁ PRÁCA A POPULARIZÁCIA VEDY

Rozhovor o popularizácii vedy pre Rádio Leonardo, Český rozhlas:

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=-1&p_pattern=mur%EDn&p_gt=1

(po spustení Prehrávania vyčkajte natiahnutie programu)

Profesia: samostatný vedecký pracovník, stupeň odbornosti – RNDr., Ph.D.; zameranie – eko-testy, starnutie, DNA reparácia;

vedecké stáže – ČR, Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko a Veľká Británia…

aktívna účasť na konferenciách – ČR, Holandsko, Chorvátsko, India, Japonsko, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Poľsko, Španielsko, USA...

publikovanie v zahraničí – ČR, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina, USA a V. Británia...

Vedecké monografie publikované doma: 1 (v angličtine)

Kapitoly v zahraničných monografiách: 5

Pôvodné vedecké práce publikované in extenso v zahraničí: 55

Pôvodné vedecké práce publikované in extenso doma: 49

Abstrakty prednášok a posterov na kongresoch, sympóziách, etc. v zahraničí: 74

Abstrakty prednášok a posterov na kongresoch, sympóziách, etc. doma: 43

Citačný ohlas: 71x


Populárno-vedecké tituly knižne:

* Náhradný koniec sveta (vyd. Lita, 1992)

* Náhradní konec světa (vyd. Ivo Železný, česky, 1999)

* Tak ako bohovia (vyd. Slovart, 2001)

* A stanete se bohy (vyd. Ivo Železný, 2002, česky – ocenené Cenou E.E.Kischa)

* Návod na dlhovekosť (vyd. MetroMedia, 2009)

 

+ ďalších 20 knižných titulov publikovaných od roku 1989 na Slovensku, Čechách, Francúzsku, Chorvátsku a Indii

 

Televízne a rozhlasové programy:

*  pravidelná relácia o vede Laboratórium, SRo (2010)

*  scenár pre STV k vyhláseniu najúspešnejších slovenských vedcov Hlava roka (2009)

*  moderovanie besied s odborníkmi v priamom prenose (viď. Zelená šanca, 2008)

*  pravidelná relácia o vede v Slovenskom rozhlase, Premeny (2000 – 2004)

*  samostatná vedecká rubrika v STV relácii Crn-crn (2000)

*  samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997) 

*  samostatná T.V. relácia „Kto príde po nás, ak nie potopa“ (21 častí + záverečná beseda, 52 repríz, 1995, 1996) 

*  autor rozhlasových feature pre SRo Máš vždy voľbu? (1995) a Majú chlapi rodiť? (1996)

*  moderátor diskusie „Dlhovekosť, nesmrteľnosť, eutanázia“ v SRo (1996) 

*  moderovanie a spolumoderovanie T.V. relácií (80-te a 90-te roky): Matematika prevážne vážne, Téma, Myslím teda som – žena… 

 

Publikačná aktivita:

*  Časopisecky vyšlo od roku 1978 viac ako 390 článkov popularizujúcich vedu na Slovensku  i vo svete, z toho seriály v dlhodobých rubrikách pre Gama magazín, Národnú Obrodu, Pravdu, Fantázia, Slovenské pohľady a i.

 

Zahraničné projekty:

*  Autor case-study „Slovak Revolving Investment Fund“ pre Harvard University, U.S.A. (1994).

* Expert Európskej komisie pre literárne projekty v programe Culture 2000 pre rok 2002.

* National Bologna Process expert pre CHEPS, University of Twente, the Netherlands (2009).
* Vedúci
riešiteľského tímu, ktorý spracúva východiskovú štúdiu pre EU projekt 3.1 na propagáciu praktických výstupov základného výskumu.

 

Prednášky a besedy o vede:

1994 - Bratislava (pre Rímsky klub); 1995 - Iowa City (pre Centre for International Contemporary Studies + 2x pre South East Junior High School + Cedar Rapids, pre Hamilton College, USA); 1996 - Záhreb (Chorvátsko), Ljubljana (Slovinsko), Praha (ČR); 1999 - Praha (Slov. Inšt.); 2000 - New Delhi (J. Nehru Univ., School of Int. Stud., India), Kathmandu (Tribhuvan Univ., Nepál), Praha (Slov. Inšt.); 2001 - Univ. of Oklahoma (Norman, USA), Žilina; 2002 - Nitra-Prešov-Kežmarok-Čadca-Žilina, Námestovo-Tvrdošín-D.Kubín, Budmerice, České Budějovice, 2xUniv. of Iowa + Northwestern University (USA); 2003 - N. Zámky, České Budějovice, Bratislava-Istrocon; 2004 – Bratislava (Mensa), České Budějovice, Praha (Archa), Oslo; 2005 - Litoměřice; 2006 – Bardejov, Čadca, Litoměřice, Viedeň; 2007 –  B. Bystrica, Nitra; 2008 – Košice, Piešťany, Vrbové; 2009 –  Martin, Ružomberok, Sklené Teplice, Smrdáky, Svit + Atény (Hudba génov – verejná prezentácia na lit. festivale Dasein); 2010 –  Svidník, Šaľa, Tókio (konf. o envirom.) a ďalšie

 

Viedol televízne, rozhlasové a novinové rozhovory s vedeckými pracovníkmi:

Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. (Kat. humánnej geografie a demogeografie PriF UK); RNDr. Ján Buček, CSc. (Kat. humánnej geografie a demogeografie PriF UK); Dr. Peter Siekel, CSc.  (Výsk. ústav potravinársky v Bratislave); prof. Dr. Daniel Vlček, CSc. (Katedra genetiky PriF UK); Doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. (Kat. biochémie PriF UK); Dr. Benjamin Hutchens (Fulbrightovo štipendium na FiF UK); Doc. Dr. Jozef Nosek, CSc. (Kat. biochémie PriF UK); Doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. (Kat. mikrobiológie a virológie PriF UK); rektor Prof. Ferdinand Devínsky, DrSc.; prof. Libor Ebringer, DrSc. (ÚBB PriF UK); MUDr. Ľubomír Sepeši, CSc. (prednosta Chirurgickej klin. Národného onkologického ústavu); prof. Ján Breza, DrSc. (Urologická klin. Fakultnej nem. s poliklinikou akad. L. Dérera); Doc. MUDr. Pavel Babál, CSc. (riaditeľ Ústavu patológie a anatómie LF UK); MUDr. Pavel Malovič (prednosta Klin. telových. lekárstva Fakultnej nemocnice UK); MUDr. Michael Habte Alemayeha, CSc. (primár Urol. odd. nemocnice v Nových Zámkoch); prof. MUDr. László Kovács, DrSc. (prodekan LF UK); Doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc. (Kat. slovenskej lit. a lit. vedy FiF UK); Doc. PhDr. Marta Botiková, CSc.  (Kat. etnológie FiF UK); Doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. a Doc. Silvia Pastoreková, DrSc. (Virologický ústav SAV); RNDr. Pavol Demeš, CSc.; Doc. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (Geografický ústav SAV); RNDr. Ivan Zahradník, CSc. a Ing. Alexandra Zahradníková, CSc. (Ústav molekul. fyziológie a genetiky SAV); prof. Pavol Zlatoš, CSc. (Kat. algebry a teórie čísel Matematicko-fyzikálnej fakulty UK); RNDr. Danica Staneková, CSc. (Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava); Doc. MUDr. Ján Vrabec, CSc. (Inštitút lekárskej sexuológie); Dr. Emil Ginter, DrSc. (Ústav preventívnej a klinickej medicíny); prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (Kat. botaniky PriF UK); RNDr. Milan Seman, CSc. (ÚBB PriF UK); Doc. Dr. Juraj Krajčovič, CSc. (ÚBB PriF UK); Dr. Ivan Gabovič (FTVŠ); MUDr. RNDr. Juraj Šimko, CSc.; Dr. Katarína Kunová (Kat. botaniky PriF UK); RNDr. Jozef Dušička (Kat. botaniky PriF UK);  RNDr. Pavol Mereďa (Botan. ústav SAV); Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. (Ústav štátu a práva); MUDr. Miloš Janoušek, CSc.; MUDr. Andrej Reiner, CSc.; MUDr. Vladimír Novotný, CSc.; MUDr. Miroslav Holub, DrSc.; Doc. Rudolf Moravec, CSc. (VÚTK FTVŠ); Ing. Vlastimil Holcík, CSc. (VÚVH); MUDr. Miroslav Synek (Štátny zdravot. ústav); RNDr. Gabriel Hocman, CSc. (Ústav lekárskej genetiky); Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. (LF UK); Prof. MUDr. Juraj Profant, CSc.; Ing. Martin Šperka, CSc. (VŠVU); MUDr. Čestmír Altaner, DrSc (riad. Onkologického ústavu); Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. (Kat. biochémie PriF UK); RNDr. Ivan Hapala, CSc. (Ústav biológie hosp. zvierat SAV); RNDr. Ján Gallo, CSc. (Virol. ústav SAV); RNDr. Alžbeta Blechová, CSc. (Kat. rastlinnej fyziológie a biotechnológie PriF UK); Ing. Beata Dolníková; MUDr. Marián Košc (Fak. nem. LF UK); PhDr. Dušan Fabian, CSc. (Centrum poradensko-psychologických služieb); Doc. MUDr. Karol Holomán, CSc. (primár pôrodnice, Šulekova); MUDr. Peter Hrúzik, CSc. (Kramáre); PhDr. Ivana Laznibathová, CSc. (riad. ZŠ a gymn. pre mimoriadne nadané deti); MUDr. Štefan Krajčík, CSc. (prednosta Geriatrickej klin. IVZ); Dr. Viera Štromfová (Senior-centrum, Bratislava); MUDr. Adriana Žigová, CSc.;  MUDr. Vlastibor Minarovjech, CSc.; Ing. Miroslav Kollár, CSc. (VÚVH); RNDr. Jaroslav Šimúth (Chem. ústav SAV); PhDr. Dana Čechová (Kat. psychológie FiF UK); Doc. Jozef Hamar (FTVŠ); Prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc. (Kat. antropológie PrF UK); MUDr. Ľubor Žigo, CSc.; RNDr. Ľudovít Kádasi, CSc. (Lab. genetiky človeka Ústavu molek. Fyziol. a genetiky SAV); Prof. RNDr. Peter Mocszo, DrSc. (Kat. fyziky Zeme a planét FMFI UK); MUDr. Eva Mitrová, DrSc. (Nár. ref. centrum pre pomalé vírusové neuroinfekcie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny); Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc. (Odd. imunológie a alergológie Fak. nem., Bratislava); Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. (podpredseda SAV); Doc. MUDr. Eva Čižmárová, Dr. Richard Kvetňanský (vedúci ved. prac. Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave); Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc. (Kat. didaktiky prírodných vied); Ing. Štefan Zajac (riad. Prognostického ústavu SAV v Bratislave); Dr. Wim Wientjens (prezident International Diabetes Federation); Dr. Ladislav Šándor, CSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice); prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. (Kat. jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava); RNDr. Tomáš Blažek, PhD. (Kat. teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI UK, Bratislava); RNDr. Pavel Šťavina, PhD. (Kat. teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI UK, Bratislava); prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (ved. Kat. mol. biol. PriF UK a riad. CVTI SR, Bratislava); RNDr. Jana Korduláková (Kat. biochémie, PriF UK, Bratislava); Ing. Gabriela Borošová (S&D Pharma SK, Bratislava); prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (riad. Fyzikálny ústav SAV, Bratislava); Doc. Richard Hlubina, DrSc. (FMFI UK, Bratislava); RNDr. Vladimír Cambel, CSc. (Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava); prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Odd. meteorológie a klimatológie Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK, Bratislava); RNDr. Pavol Šťastný, CSc., (Odb. Klimatologická služba Slov. hydrometeorol. ústavu, Bratislava); RNDr. Miroslav Piršel, CSc. (Onkologický ústav SAV); prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc. (Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF, Nitra); prof. Ing. Ján Szolgay (Stavebná fakulta STU, Bratislava); RNDr. Pavla Pekárová, CSc. (Ústav hydrológie SAV, Bratislava); RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., (Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava); prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra); PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV, Nitra); prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (Ústav experimentálnej psychológie SAV); PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc. (Ústav experimentálnej psychológie SAV); prof. RNDr. Dušan Hovorka DrSc. (katedra Mineralógie a petrológie Prír. fak UK);  prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. a doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. (obaja Imunologický ústav Lekárskej fakulty UK v Bratislave); prof. Ing. Svetozár Katuščák, CSc. (Ústav polymérnych materiálov); prof., Ing., Dušan Bakoš, DrSc. Dr.h.c. (dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave); prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. a prof. MUDr. Pavel ŠVEC, DrSc. (obaja z Katedry farmakológie a toxikológie, Farmaceutickej fakulty, Univerzity Komenského)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Člen International Society of Environmental Botanists

Člen International Federation for Cell Biology

Člen European Environmental Mutagen Society

Člen Society of Cell Biology

Člen Czech and Slovak Cytogenetic Society

Člen Genetic Society of J.G. Mendel

Fellow of World Innovation Foundation (od 2002).

Člen American Association for Advancement of Science (od 2003).

Člen International Board of  SETAC Europe Central/East branch (2004 - 2009).

 

Iné členstvo:

Člen World Innovation Foundation (od 2002).

Člen Rímskeho klubu (od 1995).

Člen Slovenského syndikátu novinárov (od 1994).

Člen Slovenského centra PEN International (od 1993, tajomník: 1995-1997, predseda: 2000-2004, predseda: 2010-...).