Gustáv Murín

Doplnok k čl. o akciách v CDCP SR

VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s.(IČO 17 333 377), ktorý sa premenoval v roku 1997 na STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s. bol v roku 1997 zrušený bez likvidácie:
******************************
STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s. bol zrušený bez likvidácie podľa § 69 Zák.č. 513/91 Zb. zlúčením so spoločnosťou Interfin Group, a.s. na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.8.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 22.8.1997 pod č. N 319/97, Nz 297/97. Na základe týchto skutočností V Y M A Z U J E SA: z obchodného registra spoločnosť STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 17 333 377, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 343/B v celom rozsahu
********************************
Interfin Group, a.s. (IČO 35 724 544) bol v roku 1997 zrušený rozdelením na Istrofin, a.s. a Intermark, a.s.
*************************
Na základe rozhodnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 3.10.1997, ktorého priebeh bol zachytený do notárskej zápisnice spísanej JUDr. Ivanom Macákom N 373/97, Nz 346/97, došlo k zmene stanov spoločnosti a následne k zrušeniu spoločnosti jej rozdelením na spoločnosti Istrofin, a.s, a Intermark, a.s., podľa § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka. Spoločnosti Istrofin, a.s., a Intermark, a.s. preberajú ku dňu svojho vzniku celý obchodný majetok a záväzky zrušenej spoločnosti Interfin Group a.s., so všetkými právami a povinnosťami spôsobom a v pomere špecifikovanom v citovanej notárskej zápisnici. Spoločnosti Istrofin, a.s., a Intermark, a.s. sú právnymi nástupcami spoločnosti Interfin Group, a.s. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava 2. s výmazom v zmysle ustanovenia § 33 ods. 22 zákona číslo 511/92 Zb. zo dňa 9.10.1997 pod č.j. 601/230/65483/97/Pe. V y m a z u j e s a: spoločnosť Interfin Group, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 724 544, zapísaná do obchodného registra, dňa 13.8.1997, v odd. Sa, vo vložke číslo 2065/B z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: Sa 2065
*************************
Istrofin, a.s – IČO 35 729 121 je v konkurze od roku 2004
********************
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 6K 65/03-98 zo dňa 31.03.2004, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Istrofin, a.s., Škultétyho 5, 832 21 Bratislava, IČO: 35 729 121. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Kovár, advokát, sídlo AK Vajnorská 8/A , 831 04 Bratislava
****************
Intermark, a.s. v likvidácii IČO 35 729 139 je od 6.11.1998 vymazaný z OR.  Podľa súčasných informácií je v dodatočnej likvidácii
**************
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 07.09.2005, ktorým súd nariadil dodatočnú likvidáciu majetku spoločnosti  Intermark, a.s. v likvidácii, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.10.2005
***************
Všetky vyššie uvedené informácie sú z www.orsk.sk
Podľa vyššie uvedených informácii VÚB kupón má právneho nástupcu, ktorý je v konkurze – ISTROFIN, a.s.